top of page
Kind van een Narcist - Algemene Voorwaarden.jpg

Wat je moet weten

Algemene voorwaarden

Lees hier onze Algemene voorwaarden. Neem deze goed door voordat je een dienst of product koopt. Hopelijk ben je hiermee voldoende geoinformeerd.

Artikel 1. Definities

1.1 Praktijk Kind van een Narcist, gevestigd in Wierden, Overijssel, (kindvaneennarcist@gmail.com).

1.2 Coachee - Lotgenoot: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Praktijk Kind van een Narcist zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3 Overeenkomst: de tussen Praktijk Kind van een Narcist en Coachee gesloten overeenkomst ter zake de levering en/of verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Praktijk Kind van een Narcist. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van trajecten, maar ook op de verkoop van diensten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Praktijk Kind van een Narcist zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.

2.3 In deze voorwaarden wordt Praktijk Kind van een Narcist als Coach betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als Coachee. Een Coachee kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.

2.4 De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Coachee zijn aanvaard.

2.5 De opdracht tot het verrichten van trajecten dan wel de bestelling van diensten door de Coachee geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen

Artikel 3. Aanbiedingen

Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Praktijk Kind van een Narcist binden de laatste niet, voor zover ze door de eigenaar van Praktijk Kind van een Narcist niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Praktijk Kind van een Narcist ingehuurd personeel van derden of door zzp-ers.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1 De overeenkomst tot het verrichten van trajecten of de verkoop van diensten in het kader van deze zorg wordt eerst bindend door Praktijk Kind van een Narcist zijn schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging (behandelovereenkomst of opdrachtbevestiging tot levering van producten) dient door de Coachee te worden onderteken kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.

4.2 Elke aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de Coachee van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze beoordeling geschiedt uitsluitend door Praktijk Kind van een Narcist. Coachee zal toestaan dat Praktijk Kind van een Narcist zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

4.3 Gegevens en/of informatie die Praktijk Kind van een Narcist ter beschikking stelt aan de Coachee, zoals werkprogramma’s, opdrachten, documenten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Praktijk Kind van een Narcist, zijn voor Praktijk Kind van een Narcist niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de Coachee rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5. Intellectuele eigendommen

5.1 Op alle door Praktijk Kind van een Narcist verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Kind van een Narcist.

5.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Praktijk Kind van een Narcist en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Praktijk Kind van een Narcist om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6. Verplichtingen Kind van een Narcist

6.1 Praktijk Kind van een Narcist zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Coachee met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien er vertraging plaatsvindt, ontvangt de Coachee hiervan uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande het traject bericht. De Coachee heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.2 Praktijk Kind van een Narcist is verplicht zich de trajecten en diensten naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst.

6.3 Praktijk Kind van een Narcist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.

6.4 Praktijk Kind van een Narcist behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG., de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.5 Praktijk Kind van een Narcist zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Praktijk Kind van een Narcist verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan Coachee of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.

Artikel 7. Verplichtingen Coachee

Artikel 7 | Verplichtingen Coachee

7.1 Praktijk Kind van een Narcist stelt als voorwaarde aan het traject of dienst dat de Coachee verbonden is aan een narcistische ouder (vader / moeder) en op gebied hiervan een traject of een dienst overeenkomst met Praktijk Kind van een Narcist. Overige vragen worden niet behandeld.

7.2 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Coachee verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Praktijk Kind van een Narcist voortvloeiende schade en kosten aan de Coachee in rekening worden gebracht.

7.3 Indien de Coachee verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Praktijk Kind van een Narcist door middel van telefoon of via email. Indien de coachee dit verzuimt, zal Praktijk Kind van een Narcist het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.

7.4 De Coachee dient Praktijk Kind van een Narcist van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn -  te voorzien.

Artikel 8. Prijzen

8.1 Indien na het tijdstip van acceptatie van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

8.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

8.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 9. Annuleren

9.1 Indien de Coachee de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Praktijk Kind van een Narcist reeds aangeschafte materialen en/of gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Praktijk Kind van een Narcist gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

9.2 Coachee zal eveneens aan Praktijk Kind van een Narcist als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Praktijk Kind van een Narcist te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.

9.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Praktijk Kind van een Narcist zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

9.4 Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen Coachee en Praktijk Kind van een Narcist schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Betalingen

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van Praktijk Kind van een Narcist te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan.

10.2 Coachee zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.

10.3 Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de Coachee een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

10.4 Praktijk Kind van een Narcist is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien Coachee in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

10.5 Praktijk Kind van een Narcist is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen

10.6 Praktijk Kind van een Narcist is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Coachee te verlangen. Weigering van Coachee om de verlangde zekerheid te stellen geeft Praktijk Kind van een Narcist recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

bottom of page